Algemene Voorwaarden

Laatste aanpassing: 23 september 2021


Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Vicky De Laet, met als handelsnaam “Design your Balance”, gevestigd te Mastboomlaan 1, 1820 Perk en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0731909243. (hierna: “Design Your Balance”).


Deel 1: Algemene Bepalingen 

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de producten en/of diensten die wij aanbieden aan professionele en particuliere klanten (hierna: de “Klant”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, tenzij partijen anders en schriftelijk overeenkomen.


Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten indien expliciet aangegeven in de offerte of bestelbon. Indien er een tegenstrijdigheid zou zijn tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.


In geval met de Klant een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten, hebben de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst voorrang op deze Algemene Voorwaarden.


De laatste versie van de Algemene Voorwaarden zal steeds consulteerbaar zijn op onze website via volgende link: https://www.designyourbalance.be/disclaimer.


Intellectuele Eigendomsrechten


Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie en documenten zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.


Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


 Overmacht

Overmacht is elk van de volgende gebeurtenissen: natuurrampen, gewapende conflicten, sociale onrust, ziekte en epidemie, stroom en telecommunicatieonderbrekingen, economische factoren (zoals leveringsvertraging), ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk) en overheidsingrijpen.


De getroffen partij zal de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren.


De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht. Indien deze duur langer is dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.


Privacy

Design Your Balance is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming evenals andere toepasselijke wetten en reglementen.


Meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je terugvinden via volgende link: www.designyourbalance.be/privacy.


Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de eventuele offerte of bestelbon de volledige overeenkomst tussen de Klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.


Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten.


Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is.


Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Meer informatie hierover is beschikbaar via de website van de betrokken dienst.


Deel 2: Onze Aanvullende Voorwaarden voor Particuliere Klanten

2.1. Toepassingsgebied

Deze aanvullende voorwaarden voor Particuliere Klanten zijn van toepassing op elke natuurlijke persoon die     gebruik wenst te maken van onze diensten en producten voor privé-doeleinden. 


In geval van tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende voorwaarden en de Algemene Bepalingen in Deel 1, hebben de Aanvullende Voorwaarden voorrang.


2.2. Onze diensten

Als gediplomeerd gezondheidscoach (erkenning via VVGC - Vlaamse Vereniging Gezondheidscoaches -           erkenningsnummer: 19-08-05-121) met specialisaties in orthomoleculaire therapie volgens de KPNI en             Mind-Walk® trainer begeleiden wij Klanten met gezondheidsadvies, waaronder voedingsadvies en algeheel leefstijladvies, Mind-Walks,…. Wij leveren dit advies en deze dienstverlening naar best vermogen en op basis van  de inzichten uit de opgedane en wetenschappelijk onderbouwde kennis in samenspraak en gealigneerd op de doelstellingen van de Klanten.

Voorafgaand aan het opstarten van elk traject zal de Klant een intakeformulier moeten invullen die ons in staat stelt om jouw problematieken in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen wij een coachingstraject op maat voorstellen en geven wij jou ook onze tarieven mee voor een dergelijk traject.


Alle consultaties voor bovenstaande diensten gaan door in onze praktijk te Perk dan wel in de groepspraktijk FYZIO+ te Kampenhout. Uitzonderlijk en indien de Klant dit wenst is een een online consultatie mogelijk.. Alle Mind-Walk® sessies gaan door op een nader te bepalen locatie in overeenstemming tussen ons en de Klant.


Na afloop van de consultatie verzoeken wij jou ons ereloon te voldoen op basis van de afgesproken tarieven. Betaling in de praktijk kan cash, via bankcontact of Payconic of via overschrijving.


Op eenvoudig verzoek maken wij een factuur op. Bezorg ons in dat geval na afloop van de consultatie jouw facturatiegegevens.


2.3. Annulatie

Indien de Klant een consultatie heeft ingeboekt, is annulatie mogelijk tot 24uur voor aanvang van de consultatie behoudens in geval van overmacht (bv. ziekte van de Klant).

 

2.4. Prijzen

We behouden ons het recht voor om elk jaar op 1 januari de prijzen van onze consultaties en trajecten te herzien. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om tussentijds een prijsstijging door te voeren ingegeven door een prijsstijging bij onze leveranciers.


Indien je reeds had ingetekend op een traject vóór de inwerkingtreding van onze nieuwe prijzen, dan blijft de vorige prijs van toepassing op dat traject. Voor alle nieuwe consultaties en nieuwe trajecten vanaf de kennisgeving van de prijsstijging, gelden de nieuwe prijzen.


2.5.  Aansprakelijkheid

Als Klant ben je zelf verantwoordelijk voor het inpassen van onze adviezen in jouw persoonlijke (gezondheids)situatie. Daarnaast blijf je ook zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of bepaalde adviezen in jouw situatie passen rekening houdend met je eventuele medische voorgeschiedenis of andere aandoeningen. Bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies dien je zelf het (extra) advies van jouw behandeld arts in te winnen. Wij raden jou overigens aan om je coachingstraject te allen tijde ook te delen en te bespreken met je behandeld arts.


Onze adviezen worden gegeven door terdege opgeleide experts in de gezondheidscoaching, orthomoleculaire therapie volgens de KPNI en Mind-Walk®. Onze experts zijn echter geen artsen en verstrekken zodus ook geen medisch advies. Indien je ernstige klachten hebt of jouw klachten verergeren na het volgen van onze adviezen, dien je onmiddellijk contact op te nemen met jouw behandelend arts.


Ingeval de Klant intekent op een Mind-Walk sessie doet de Klant afstand van alle verhaal ten opzichte van ons voor alle directe dan wel indirecte schade die je zou lijden als gevolg van deelname. Wij zullen je in dat geval verzoeken een “afstand van verhaal”-document te ondertekenen.


Wij zijn enkel aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid. Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid is per schadegeval steeds beperkt tot het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het betreffende coachingstraject.


Deel 3: Onze Aanvullende Voorwaarden voor Professionele Klanten

3.1. Toepassingsgebied

Deze aanvullende voorwaarden voor Professionele Klanten zijn van toepassing op elke Professionele Klant die uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruik wenst te maken van de door ons aangeboden producten en/of diensten.


In geval van tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende voorwaarden en de Algemene Bepalingen in Deel 1, hebben deze Aanvullende Voorwaarden voorrang.


3.2. Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening en terugzending van de offerte door de Klant en daaropvolgende bevestiging van de offerte door ons aan de Klant.


Indien we in de offerte verwijzen naar mandagen, gaan we uit van werkdagen van 8uur. De Partijen bepalen in onderling overleg de plaats van waar de diensten zullen uitgevoerd worden alsook de dagen waarop de prestaties zullen verricht worden.


3.2. Prijs en betaling

Offertes en aanbiedingen vermelden alle prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele te maken kosten, daaronder begrepen zoals verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders aangegeven.


Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, behoudens indien de factuur een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze diensten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.


Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van [x] euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de verwijlintresten te betalen.


Betwistingen dienen binnen de vijf kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.


Behoudens in geval van overmacht, kan de Klant in geval van annulatie van de opdracht en wanneer de uitvoering nog niet was begonnen, in geen geval het betaalde voorschot terugvorderen. Indien de opdracht reeds was aangevat zijn we in elk geval gerechtigd om alle reeds uitgevoerde prestaties evenals gemaakte kosten te factureren aan de Klant.


Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn en indien onze ingebrekestelling zonder gevolg blijft, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van onze diensten en/of levering van producten op te schorten tot op het moment dat de Klant al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan in dat geval. Indien na een tweede ingebrekestelling de Klant in gebreke blijft de geleverde diensten en/of producten te betalen, behouden wij ons het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van of de volledige overeenkomst te beëindigen, door melding aan de Klant via een eenvoudige aangetekend schrijven. De Klant blijft in dat geval gehouden om de reeds geleverde diensten en gemaakte kosten te betalen alsook het voorschot.


3.3. Verplichtingen van de Klant

De Klant verbindt zich ertoe om zo concreet, gedetailleerd en duidelijk mogelijk, zijn wensen, noden en vereisten met betrekking tot alle prestaties die wij dienen te leveren kenbaar te maken.


De Klant verbindt zich ertoe om ons spontaan en binnen een redelijke termijn alle beschikbare informatie te verstrekken die nodig is en/of op één of andere wijze kan bijdragen aan de verwezenlijking van de aan ons toevertrouwde diensten. Alsook eventuele bijkomende informatie die wij opvragen en die we nodig hebben om de diensten te leveren waarom de Klant heeft verzocht.


De Klant garandeert de adequaatheid en nauwkeurigheid van alle gegevens, instructies en informatie die hij ons verstrekt in het kader van de levering van de diensten.

Ingeval de Klant onze beschikbaarheid wenst op bepaalde vooraf afgesproken dagen en uren om consultaties met zijn werknemers te houden, is de Klant de dagvergoeding verschuldigd onafgezien van hoeveel afspraken effectief ingepland werden die dag.


3.4. Aansprakelijkheid

Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van gegevens, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade.


Onze aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen, het opnieuw presteren van de te leveren diensten en/of het leveren van de producten.


Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door ons in het kader van de schadeverwekkende diensten en/of producten aan de Klant gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen.


Deel 4:  Onze webshop


4.1. Toepassingsgebied

 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.


Het plaatsen van een bestelling op de website of via ons bestelformulier per e-mail geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.


Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.


4.2. Aanbod en Bestelling


Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.


We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

 

Om een product aan te kopen vul je onze bestellijst in en stuur je deze door naar volgend e-mailadres:info@designyourbalance.be .

[Om een product aan te kopen voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je waar je wenst dat je producten worden geleverd of afgehaald kunnen worden. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een gelijkaardige vermelding. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.]


Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we je betaling hebben ontvangen. We aanvaarden Bankcontact, Payconiq en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.4.3. Herroepingsrecht


Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.


Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je ze wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt of geopend zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.


Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar het adres waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd of per mail naar info@designyourbalance.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.


“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :

 

  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

  - Naam/Namen consument(en)

  - Adres consument(en)

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  - Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."


Op onze snel bederfbare voedingswaren is geen herroepingsrecht van toepassing op basis van artikel  VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht, namelijk goederen die  snel bederven of met een beperkte houdbaarheid. Op alle andere goederen is het herroepingsrecht wel van toepassing.


4.4.  Prijs en betaling


Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten en uitgezonderd verzendkosten. Indien je de verzendkosten van de door jou gekozen producten wil kennen, kan je ons voorafgaand aan je bestelling een mailtje sturen.


Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden of via overschrijving.


Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.4.5.  Conformiteit en garantie


Op de bestelde artikelen geldt enkel de wettelijke garantie.  Wij hanteren wat betreft het leveren van producten de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling. De garantie voor de bederfbare producten geldt enkel gedurende de houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op de verpakking.


Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering (dan wel eerder afhankelijk van de houdbaarheidsdatum) dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.


Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging.


Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.


4.6. Levering en uitvoering

Alle goederen kunnen op afspraak afgehaald worden in onze praktijk te Perk of Kampenhout of per post verzonden worden naar het door jou opgegeven adres.


Wij trachten alle bestellingen te verzenden binnen 14 dagen na de bestelling indien ze voorradig zijn en wij geopend zijn.


Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen we jou altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als we dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst terug.


Ingeval we de goederen per post zouden verzenden en indien ze tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 24 uur na het in ontvangst nemen van het product melden.


We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.Algemene Voorwaarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x